New Stories From 'Urban Agriculture Notes'
Random header image... Refresh for more!

Urban Farming in Amsterdam at Stadsboeren

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on StumbleUpon0Email this to someoneShare on Google+0

An urban garden located on the site of a demolished building with an array of graffiti as a backdrop.

Stadsboeren maken gemeenschappelijke, mobiele moes-, fruit- en bloementuinen in een stedelijke omgeving. Deze paradijstuinen voldoen allemaal aan de volgende voorwaarden:

• De tuinen worden gebouwd op braakliggende binnenstedelijke bouwterreinen (woonbuurten).

• De tuinen hebben een mobiele constructie en zijn verplaatsbaar naar andere locaties.

• De paradijstuinen zijn open voor het publiek om te bezoeken en te tuinieren.

• Bezoekers kunnen bloemen, groente en fruit plukken om dit daarna af te rekenen in de winkel.

• De tuinen zijn zoveel mogelijk ecologisch verantwoord.

• De paradijstuinen vervullen een sociale, educatieve en bindende functie in de stad

Their website here.

And their Facebook site here.